ماشین آلات و قطعات یدکی

مأموریت این مدیریت پشتیبانی کلیه واحدهای شرکت از طریق تدارک قطعات یدکی ، تجهیزات سرمایه ای و قطعات عملیاتی است . به منظور تحقق مأموریت فوق  این مدیریت در بخش هایی بشرح زیر ساماندهی شده است :

۱- خرید تجهیزات سرمایه ای و قطعات عملیاتی که تجهیزات مورد درخواست واحدهای مهندسی و توسعه و قطعات عملیاتی واحدهای تولیدی را خریداری میکند.
۲- خرید قطعات یدکی ساخت خارج که وظیفه ی آن تدارک قطعات یدکی مورد نیاز بخش های تعمیراتی شرکت که منشأ ساخت آن در خارج از کشور است میباشد.
۳- خرید قطعات یدکی ساخت داخل  ( غیر از مکانیکی ) مسئولیت تدارک قطعات یدکی تعمیراتی واحدهای شرکت را از طریق سازندگان بر عهده دارد.