مواد اولیه و ضایعات فلزی مورد نیاز :

 • اسلب / تختال
 1. ST44 اسلب                   7850*1250*195
 2.  ST37 اسلب                 7500*1250*195
 • شمش ( بیلت و بلوم )
 1.  5SP شمش                 150*150*12000
 2. –  GR60 شمش              130*130*12000
 3. – ST44 شمش               150*150*12000
 4. – CK60شمش آلیاژی       200*200*800
 5. – X52شمش                   200*200*5500
 6. – L80شمش                   200*200*900
 7. – API شمش                   200*200*600