معرفی و اهداف

معرفي و اهداف:

تحقيق و توسعه عبارتست از فرآيند پوياي بهم پيوسته­اي از تحقيقات پايه­اي، تحقيقات كاربردي و تحقيقات توسعه­اي مي باشد كه نتايج آن توليد تكنولوژي و محصولات جديد قابل فروش مي­باشد. در محيط­هاي صنعتي واحدي كه در آن تحقيقات و توسعه محصول صورت مي­گيرد به طور معمول، واحد (R&D) است.

تحقيق و توسعه يك فرآيند مداوم و هميشگي است نه مقطعي و يكبار براي هميشه. بدون ترديد، تحقيقات عامل پويايي و همانند خون در رگ پيكره اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور است. امروزه، تمامي فعاليتهايي كه منجر به بهبود كيفيت محصولات، توسعه محصولات جديد، بكارگيري فناوريهاي پيشرفته، بهبود فرآيند توليد و كاهش هزينه تمام شده مي­شود، همگي در قالب فعاليتهاي تحقيق و توسعه شكل مي­گيرد.

امروزه فعاليتهايR&D ديگر هزينه محسوب نمي­شوند، بلكه نوعي سرمايه گذاري تلقي مي­شوند و اين ميزان سرمايه­گذاري شاخصي براي توسعه يافتگي بنگاه­هاي اقتصادي و سازمان­ها محسوب مي­شود.

نقش تحقيق و توسعه از هر عنصر ديگري براي حركت به سمت بهره مندي از علم و فناوري، حياتي تر است. تحقيق و توسعه، لازمه همراستايي با جهان در حال تغير است. امروزه برتري در رقابت بيش از پيش به سرمايه گذري در زمينه هاي كليدي فناوري و اقتصادي كردن نوآوريهاي حاصل از تحقيق و توسعه هدفمند بستگي پيدا كرده است.

نقش و اهميت تحقيق و توسعه از نيمه دوم قرن بيستم، مدام در حال ارتقاء و افزايش بوده است. در طي 50 سال گذشته، همه كشورها با وقوف به نقش مهم و تعيين كننده تحقيقات جهت توسعه، هر يك به نوعي توجه و اهتمام خود را در جهت تقويت و ارتقاء سطح شاخصهاي مختلف تحقيقات بكار گرفته اند.

رسالت رشد بهره­وري در سازمان به عهده واحد تحقيق و توسعه است. براي اين منظور لازم است اين واحد زنجيره تأمين را هر لحظه مورد بررسي قرار دهد و از بهره­ور بودن اجزاء اين زنجيره اطمينان حاصل كند.

تحقيق و توسعه مؤثر و كارآمد، هم به نتايج كوتاه مدت و هم به نتايج بلندمدت نياز دارد. تلاشهايي كه بايد انجام گيرد بسيار بيش از آن است كه تنها به نتايج كوتاه مدت و سريع الوصول قناعت كرد، ضمن اينكه هر موفقيت كوچك، نتيجه گامي است كه بايد در يك فرآيند بلند­مدت و ادامه­دار برداشته شود.

فعاليتهاي تحقيق و توسعه در شركتها بايد معطوف به بهترين فرصتها شود، فرصتهايي كه كسب و كار جديد خلق كنند يا كل كسب و كار شركت را متحول نمايند. در مجموع، مأموريتهاي يك واحد تحقيق و توسعه را مي توان به شرح زير خلاصه كرد:

درك دقيق استرات‍ژي­هاي جاري و آينده شركت
كشف و درك فرصتها و نيازهاي بازار
كشف ايده­هاي جديد و تبديل آنها به محصول و فرصتهاي تجاري
فهم و شناخت روند فناوري­هاي موجود و فناوري هاي آينده
انجام مداوم نوآوري جهت ايجاد مزيتهاي رقابتي
رويارويي با تهديدها از طريق حفظ مزيت رقابتي و درك استراتژي هاي رقبا
افزايش مداوم ظرفيتهاي تحقيق و توسعه، از طريق بالا بردن كيفيت منابع انساني، سطح تجهيزات و ماشين آلات، دانش فني و مهندسي در سازمان
انتقال و بومي سازي تكنولوژي هاي نوين صنعت فولاد
بهينه سازي فرآيندهاي توليد و محصول، افزايش توليد و بالا بردن ارزش افزوده محصولات توليدي
تحقيق در جهت افزايش بهره وري توليد، ماشين آلات، نيروي انساني، مواد و انرژي
تحقيق در جهت ارتقاء شرايط ايمني و زيست محيطي به منظور حركت در راستاي توليد پايدار

تحقق اهداف واحد تحقيق و توسعه مستلزم افزايش قابليت ارزش آفرين بنگاه اقتصادي از طريق دانش بنيان نمودن تصميمات و علمي كردن مديريت است.