رضا دریکوند

سمت: رئیس هیئت مدیره

شماره تماس: 06133310030

یاسر انتظامی

سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

شماره تماس: 06133310030

امیر وثوقی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شماره تماس: 06133310030

سید مصطفی عمادی

سمت: عضو هیئت مدیره

شماره تماس: 06133310030

کیکاووس ندایی

سمت: عضو هیئت مدیره

شماره تماس: 06133310030