خاتمه یافته

رديف

عنوان  پروژه  تحقيقاتي

سال اجرا

مجري

محدوده بكارگيري

1

فرآيند كشش سيم  WIRE DRAWING

1370

دانشگاه شيراز

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

2

طرح مطالعاتي تحقيقاتي بازيافت ضايعات اكسيدي نورد

1376

شركت مهندسي تحقيقاتي گوهرياب

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

3

تحقيق و توليد مفتول كششي پر استحكام غيرآلياژي

1378

 

نورد ميلگرد و مفتول

4

تحقيق در عمليات حرارتي سخت گرداني تيغه­هاي قيچي دوار

1378

 

نورد ميلگرد و مفتول

5

بررسي علل شكست غلتك­هاي نورد كارخانه تيرآهن

1379

 

نورد تيرآهن

6

بررسي شيوه­هاي عمليات حرارتي لوله­هاي بويلر ASTM A210

1380

 

لوله­سازي

7

سخت گرداني ريل­هاي دريچه كشويي پاتيل مذاب (Slide Gate)

1380

 

فولادسازي

8

رفع شيارهاي طولي لوله­هاي بدون درز

1381

 

لوله­سازي

9

بهبود خواص جدا كننده­اي ورق (Spacer) دستگاه برش طولي (Slitter)

1381

 

لوله­سازي

10

تحقيق و مقايسه خواص لوله­هاي درز مخفي و لوله­هاي درز جوش

1382

 

لوله­سازي

11

تحقيق و بررسي مصرف غيرنرمال ابزار توليدي و ضرورت احداث كارگاه عمليات حرارتي

1382

 

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

12

كاهش اكسيد گرفتگي كوره­هاي پيشگرم شمش (نورد تيرآهن)

1382

درون سازماني

نورد تيرآهن

13

بررسي علل ترك خوردگي بال تيرآهن

1382

درون سازماني

نورد تيرآهن

14

پژوهش و ارزيابي عوامل آلودگي هواي كارخانه

1383

دانشگاه جندي شاپور اهواز

نورد ميلگرد و نورد تيرآهن

15

پژوهش و ارزيابي عوامل آلودگي صوتي كارخانه كوثر

1384

دانشگاه جندي شاپور اهواز

نورد ميلگرد كوثر

16

ارزيابي كمي و كيفي وضعيت تغذيه كاركنان  شاغل در واحدهاي مختلف توليدي گروه ملي صنعتي فولاد ايران با در نظر گرفتن بار كاري

1384

دانشگاه جندي شاپور اهواز

گرو ملي صنعتي فولاد ايران

17

توسعه كارايي دستگاه غيرمخرب Defectomat-S

1384

دانشگاه شهيد چمران اهواز

لوله­سازي

18

تحقيق و بررسي آمار ميزان مصرف فولادهاي ساختماني

1384

دانشگاه شهيد چمران اهواز

گرو ملي صنعتي فولاد ايران

19

تحقيق و بررسي وضعيت موجود خشنودي شغلي، تعهد سازماني، فرايندهاي سازماني و خواسته­هاي كاركنان در كارخانه­هاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران و ارائه راهكارهاي مناسب

1384

دانشگاه شهيد چمران اهواز

گرو ملي صنعتي فولاد ايران

20

شبيه­سازي كامپيوتري نورد پروفيل ميلگرد كارخانه كوثر و بررسي متغيرهاي مؤثر بر فرآيند

1385

دانشگاه صنعتي اصفهان

نورد ميلگرد كوثر

21

تحقيق در نرم افزار درايو موتورهاي DC و كاهش Ripple جريان

1386

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نورد ميلگرد و مفتول

22

برسي شيوه­هاي ممانعت از ورود روغن به فيلتر شني آبرساني كوثر

1386

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نورد ميلگرد كوثر

23

تحقيق در مكانيزم خوردگي آجرهاي پاتيل مذاب توسط سرباره فولادسازي و ارائه راه­كار مناسب

1386

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

فولادسازي

24

تحقيق و بررسي امكان جايگزيني روانكارهاي سولفات فرو و پودر گرافيت در كارخانه لوله­سازي

1387

پژوهشكد جهاد دانشگاهي خوزستان

لوله­سازي

25

تحقيق و مطالعه جهت تعيين و ايجاد هم­ترازي صوتي در كارخانه­هاي گروه ملي صنعتي فولاد ايران

1387

شركت سنجش آريان

گرو ملي صنعتي فولاد ايران

26

تحقيق و بررسي شيو­ه­هاي كاهش اكسيد آهن در كوره­هاي پيشگرم

1387

دانشگاه صنعتي شريف

نورد ميلگرد و مفتول

27

طراحي و ساخت سيستم تأمين انرژي دستگاه­هاي سوئيچر شبكه

1387

پژوهشكده جهاد دانشگاهي

واحد انرژي و تأسيسات

28

بررسي عيب لوله­هاي بدون درز X52

1387

درون سازماني

لوله­سازي

29

عيب دهان سوسماري خط ميلگرد

1387

درون سازماني

نورد ميلگرد و مفتول

30

تحقيق در پليسه گرفتگي خط كوثر

1388

درون سازماني

نورد ميلگرد كوثر

31

تحقيق و طراحي ركوپراتور كوره پيشگرم خط 630 تيرآهن

1388

دانشگاه صنعتي شريف

نورد تيرآهن

32

تحقيق و بررسي بهينه­سازي اگزوز كوره پيشگرم خط 630 تيرآهن

1388

دانشگاه صنعتي شريف

نورد تيرآهن

33

مطالعات امكان­سنجي افزايش ظرفيت كوره پيشگرم خط 630

1388

دانشگاه صنعتي شريف

نورد تيرآهن

34

صحه­گذاري تيرآهن سبك گروه ملي صنعتي فولاد ايران

1389

دانشگاه شهيد چمران اهواز

نورد تيرآهن

35

پيش­بيني ريز ساختار و خواص مكانيكي ميلگردهاي توليدي در خط QTB كوثر و بررسي تأثير تكيب شيميايي بر خواص محصولات اين خط با كمك مدل­سازي كامپيوتري

1389

پژوهشگاه مواد و انرژي

نورد ميلگرد كوثر

36

جايگزيني و افزايش عمر آجرهاي نسوز پاتيل فولادسازي به ميزان 20%

1390

مهندسي همراه صنعت ارگان

فولادسازي

37

تزريق پوسته­هاي اكسيدي در كوره قوس الكتريكي كارخانه فولادسازي

1390

انجمن آهن و فولاد ايران

فولادسازي

38

تزريق لاستيك فرسوده در كوره قوس الكتريكي كارخانه فولادسازي

1390

انجمن آهن و فولاد ايران

فولادسازي

39

امكان ­سنجي توليد مفتول فولادي استحكام بالا جهت استفاده در بتن پيش تنيده

1390

انجمن آهن و فولاد ايران

فولادسازي و نورد ميلگرد و مفتول

40

تحقيق در علل پيدايش و رفع عيوب دهان سوسماري و پليسه گذاري در راهنماهاي نورد ميلگرد

1390

انجمن آهن و فولاد ايران

فولادسازي و نورد ميلگرد و مفتول

43

امكان سنجي بازيافت ضايعات آجرهاي نسوز به جرم نسوز

1390

مهندسي همراه صنعت ارگان

فولادسازي

44

طراحي، ساخت و به كارگيري مواد نسوز بهسازي شده پاتيل مذاب

1392

مهندسي همراه صنعت ارگان

فولادسازي

45

طراحي و آزمون الگويي از پيشايندها و پيامدهاي معنويت سازماني در كاركنان گروه ملي صنعتي فولاد ايران

1392

دانشگاه شهيد چمران

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

46

روش اندازه­گیری خوردگی نسوز در کوره  قوس و تعیین ضخامت لایه نسوز در حالت گرم

1392

پژوهشگاه مواد و انرژي

فولادسازي

47

بررسي امكان بازيافت غبار كوره هاي قوس به روش اقتصادي

1392

پژوهشگاه مواد و انرژي

فولادسازي

48

طراحي، ساخت و نصب دستگاه بهينه سازي توان اكتيو برق مصرفي

1392

الكترو گوهر انرژي

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

49

بررسی انواع پوشش و روش‌های پوشش‌دهی غلتک‌های نورد به منظور بهبود رفتار سايشی

1393

پژوهشگاه مواد و انرژي

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

50

بررسي رفتار مكانيكي و ريزساختار محصولات كارخانه ميلگرد گروه ملي صنعتي فولاد ايران

1393

دانشگاه تهران

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

51

طراحي و آزمودن  الگويي از برخي پيامدهاي  فشارزاهاي  چالشي و فشارزاهاي  بازدارنده  در كاركنان گروه ملي صنعتي فولاد ايران

1393

دانشگاه شهيد چمران

نورد ميلگرد و مفتول

52

آنلاين كردن خطوط تكميل و خط گرم 

1393

داخلي

لوله­سازي

53

طراحي و ساخت جبران كننده توان راكتيو SVC به قدرت KVAR100 در ولتاژV 400

1394

دانشگاه صنعتی شیراز

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

54

بررسي علل پيدايش ترك بر روي لوله­هاي بدون درز و ارائه راهكار كاهش و رفع آنها در پروسه فولادسازي و  نورد

1396

دانشگاه شيراز

گروه ملي صنعتي فولاد ايران

55

تاثير شرايط عملياتي توليد و ريزساختار لوله هاي فولادي API 5L X52  و Grad B  بر مقاومت به خوردگي تنش سولفيدي و ترك القائي هيدروژني لوله هاي انتقال نفت و گاز

1396

دانشگاه صنعت نفت

گروه ملي صنعتي فولاد ايران