کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو
بهمن ۹۴
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شمـاره ۲۹۴۰۶۹ خرید۱۰/۰۰۰ تن ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم ) ضایعات شامل فرآوری و غیرفرآوری مورد نیاز بخش فولادسازی کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
   
   
  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  شمـاره ۲۹۴۰۶۹
   
  گروه ملی صنعتی فولاد ایران در نظر دارد انجام موضوع مناقصه مندرج در جدول ذیل را وفق مشخصات و شرایط کلی فوق از طریق مناقصه عمومی از یک یا چند فروشنده و یا تأمین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.
   
  مشخصات مناقصه
  :
  موضوع مناقصه : خرید۱۰/۰۰۰ تن ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم ) ضایعات شامل فرآوری و غیرفرآوری مورد نیاز بخش فولادسازی کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
  مدت اجراء :
  ۲ ماه
  مبلغ تضمین :
  ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  نوع تضمین :
       ۱- سفته با امضاء ۲ نفر ضامن حقیقی یا حقوقی
    ۲- ضمانت نامه بانکی ، چکهای تضمینی بانکی یا بلوکه مالی مطالبات از امور مالی گروه ملی صنعتی فولاد ایران
   
  رسید واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲ بانک ملی   شعبه گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
  آخرین مهلت دریافت پاکات پیشنهاد قیمت :
  دوشنبه   مورخ   ۹۴/۱۱/۲۶
  تاریخ گشایش پاکات :
  چهارشنبه   مورخ   ۹۴/۱۱/۲۸
  سایرتوضیحات: ۱۰/۰۰۰ تن  ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم ) ضایعات شامل :
  الف ) ۷/۰۰۰ تن ( ۷/۰۰۰/۰۰۰ کیلوگرم ) ضایعات فرآوری شده .
  ب ) ۳/۰۰۰ تن ( ۰۰۰/۰۰۰/ کیلوگرم ) ضایعات غیرفرآوری .
  محل گشایش پاکات : اهواز – دفتر کمیسیون معاملات و مناقصات گروه ملی صنعتی فولاد ایران .
   
  از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود پس از کسب اطلاعات لازم و با ارائه اصل رسید واریز مبلغ -/۲۰۰/۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد ) به شماره حساب (۰۱۰۳۳۱۴۰۸۰۰۰۲) بانک ملی شعبه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ساعات اداری و اعلام آمادگی از طریق نمابر (۳۳۳۱۰۱۲۲   ۶۱۰) جهت دریافت اسناد به آدرس : اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز خرمشهر  شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تلفن (۳۳۳۱۰۰۶۶  ۰۶۱) امورقراردادها مراجعه فرمایند .   
   
                                                                                                               
  کـــارخـــانه
  اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
  صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
  تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
  نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
  گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.