کــاربــران
Close
پنـــل کاربـــران :

با استفاده از نام کاربری و پســورد خود وارد شوید.


پســـورد را فراموش کرده اید!
ثبت نــام کنید

LOGIN
جستجــــو

فروش محصولات

آرشیو قیمت محصولات

در این قسمت آخرین قیمت های به روز فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران را مشاهده نمائید.


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 4 بهمن 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/11/04 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 3 بهمن 1396بهمن ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/11/03 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 2 بهمن 1396بهمن ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/11/02 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 1 بهمن 1396بهمن ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/11/01 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 30 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/30 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 28 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/28 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 27 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/27 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 26 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/26 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 25 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/25 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 24 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/24 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 23 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/23 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 20 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/20 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 19 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/19 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 18 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/18 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 17 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/17 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 16 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/16 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 13 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/13 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 12 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/12 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 11 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/11 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 10 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/10 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 9 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/09 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 6 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/06 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 5 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/05 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 4 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/04 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 3 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/03 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 2 دی 1396دی ماه 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/10/02 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 29 آذر 1396آذر 1396قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/09/29 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 كلاف سایز  ...


قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ 28 آذر 1396    قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/09/28 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 ...


قيمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ايران مورخ 27 آذر 1396    قیمت فروش محصولات گروه ملی صنعتی فولاد ایران مورخ  96/09/27 ردیف نوع محصول فی فروش ظرفیتی فی فروش بیش از 500 تن 1 ...


کـــارخـــانه
اهواز - کیلومتر ۹ جاده اهواز - خرمشهر
صندوق پستی: ۷۷۵-۶۱۳۳۵
تلفن: ۵۹-۳۳۱۰۰۵۰-۰۶۱۳
نمابر: ۳۳۱۰۱۰۶-۰۶۱۳
گـــواهی نـــامه ها گروه ملی صنعتی فولاد ایران گواهینامه های OHSAS 18001 ، ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 10015 را از TUV دریافت داشته است.